Maaskant Dialoog #2 Adri Duivesteijn en Beitske Boonstra

photo

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat de eerste Grote Maaskantprijs werd uitgereikt. Het jubileum is voor Stichting Rotterdam-Maaskant aanleiding voor het organiseren van een reeks publieke gesprekken - de Maaskant Dialogen – over de bredere betekenis van architectuur en stedenbouw in het licht van actuele maatschappelijk opgaven.

Maaskantdialoog #2
Adri Duivesteijn en Beitske Boonstra

Datum: dinsdag 25 september 2018
Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Groos, Het Industriegebouw, Achterklooster 13, Rotterdam

Bestel hier je tickets (inclusief 2 consumpties)!

Ten tijde van de kredietcrisis kwam de professionele planningsmachine tot stilstand en doken overal stadsmakers, zelfbouwers, stadslabs, burgerbewegingen en wijkcoöperaties op. Bottom-up initiatieven en particulier opdrachtgeverschap worden sindsdien steeds vaker als waardevolle strategie voor stedelijke ontwikkeling gezien, ook nu de economie weer aantrekt. Maar was de afgelopen tijd slechts speelkwartier of is de ruimtelijke ordening blijvend veranderd? Wat is er precies voor nodig om traditionele ontwikkelingsmodellen radicaal en duurzaam om te draaien en zelforganisatie en zelfbouw te bestendigen? En nog belangrijker; moeten we dat willen? Een dialoog tussen Grote Maaskantprijswinnaar Adri Duivesteijn en planoloog en stedenbouwkundige Beitske Boonstra.

Ondanks de spurt in burgerinitiatieven en zelfbouwprojecten van de afgelopen jaren is er nog altijd geen duidelijke structuur om burgers goed te faciliteren. Bovendien zijn het vaak de ‘usual suspects’ die zich melden, waardoor een goede afspiegeling van wijk of stad niet gehaald wordt. In deze tijd van hoogconjunctuur, waar een enorm hoge druk staat op de beschikbare ruimte en in een hoog tempo gebieds- en gebouwontwikkelingen worden doorgevoerd, komt burgerbetrokkenheid daarom regelmatig onder druk te staan.

De toekomstige Omgevingswet biedt echter ruim baan aan burgerinitiatief en schrijft meer speelruimte voor lokale belangengroepen voor. Het idee is dat er minder regels nodig zijn. Zo kunnen bottom-up initiatieven en lokaal maatwerk floreren. Vertrouwen wordt het uitgangspunt. Burgers krijgen de kans om aan de voorkant van beleidsontwikkeling te participeren en om te anticiperen op dat wat komen gaat.

Maar is dit voldoende om mensen zelf een structurele rol in de ontwikkeling van hun stad, wijk en woning te geven? Hoe democratiseren we de Nederlandse stedenbouw en architectuur? En wie moeten daar verantwoordelijkheid in nemen?

De tweede Maaskant Dialoog wordt ingeleid door Michelle Provoost (Maaskant School for The City) en gemodereerd door Saskia van Stein (Bureau Europa). De reeks wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.