nieuws
2020
Grote Maaskantprijs 2020
Michelle Provoost

De Grote Maaskant prijs wordt dit jaar toegekend aan Michelle Provoost, directeur van het INTI, lid van het Dean-Team van de Independent School for the City, en partner bij Crimson Historians & Urbanists. Provoost combineert reflectie met praktijk, en weet vanuit een originele zienswijze anderen te betrekken bij het wel en wee van de stad. De jury kent de prijs toe voor haar werk, dat diepgaand onderzoek verricht naar de (mondiale) stad en maatschappelijke vraagstukken die in de gebouwde omgeving verankerd zijn.

Provoost toont zich een zorgvuldig denker, wiens werkwijze bij uitstek geschikt is voor de huidige periode van transitie, waarin grootschalige maatschappelijke vraagstukken hun weerslag hebben op de oude zekerheden van het bouwen. Zij weet de gebouwde omgeving te ontrafelen vanuit concrete feiten en plekken, waarbij vele perspectieven worden aangeboord vanuit onderzoek, observaties en ervaringen van zowel onderzoeker als gebruiker. Specifieke problemen krijgen daarmee een grotere context, zoals de ruimtelijke kwaliteiten van de naoorlogse stad, de werking van de publieke ruimte, of de inrichting van bottom-up strategieën.

Provoost ontwikkelt haar werk – dat in zichzelf van hoog niveau is – nadrukkelijk in samenwerkingen, in binnen- en buitenland. Hiermee creëert ze draagvlak voor een breder perspectief. Haar houding streeft naar het wegnemen van vooringenomenheid en het openstellen voor gesprek. Juist door zich te onthouden van directe oordelen, weet Provoost onverwachte perspectieven aan het licht te brengen. Het is die kwaliteit die haar historische, observerende en ook activistische blik blijvend van waarde maakt voor de actuele praktijk van architectuur en stadmaken.

Rotterdam-Maaskantprijs
Michelle Provoost is de 20e winnaar van de Grote Rotterdam-Maaskantprijs. De prijs wordt op vrijdag 13 november uitgereikt door Ahmed Aboutaleb, voorzitter van het bestuur van Stichting Rotterdam-Maaskant en burgemeester van Rotterdam. De toekenning is gebaseerd op voordracht van een jury die bestond uit voorzitter Caro van de Venne (Oprichter en Vennoot Barcode Architects), Sylvia Pijnenborg (Adjunct-directeur BOEi), Lara Schrijver (Hoogleraar Architectuurtheorie, Universiteit Antwerpen), Jop Fackeldey (Gedeputeerde Provincie Flevoland), Rubén Dario Kleimeer (Fotograaf te Rotterdam)


De Grote Rotterdam-Maaskantprijs is een tweejaarlijkse prijs voor één of meer personen die het debat over architectuur, landschapsinrichting en stedenbouw in belangrijke mate stimuleren met publicaties, onderwijs of opdrachtgeverschap. De prijs is in 1978 ingesteld door de Rotterdamse architect Hugh Maaskant en bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 25.000.

Met ingang van 23 maart 2020 is Michelle Provoost toegetreden tot het bestuur. Deze wisseling in het bestuur heeft het onafhankelijke jurytraject gekruist en werd niet tijdig met de jury gedeeld. Het bestuur werd verrast met de voordracht van Michelle Provoost door de jury. Gezien het onafhankelijk doorlopen jurytraject heeft het bestuur geconcludeerd dat er integer gehandeld is. Het bestuur gaat dan ook akkoord met de voordracht. Michelle Provoost heeft tevens besloten om haar bestuursfunctie neer te leggen.

In de oneven jaren wordt de ‘Jonge’ Maaskantprijs uitgereikt, een aanmoedigingsprijs voor jonge architecten, landschapsarchitecten of stedenbouwers niet ouder dan 35 jaar, waarbij het architectonisch of stedenbouwkundig werk voorop staat.